Betingelser for bruk av tjenester hos Cyclipse Design

Sandefjord, torsdag 01. februar 2003

Generelt
Denne avtalen omfatter bruk av webhotell, e-posthotell og serverhosting hos Cyclipse Design. Betingelsene aksepteres ved bestilling i henhold til bestillingsskjema for de respektive tjenestene og ved kontrakt underskrivelse.

Forpliktelser og ansvarsfordeling
Avtalen gir brukeren tilgang på tjenestemaskinene hos Cyclipse Design slik at bedriftens Internett-tjenester blir tilgjengelig for brukerne av Internet. Cyclipse Design sitt ansvar er driften og vedlikeholdet av den fysiske tjenestemaskinen som benyttes.

Innhold og funksjoner på produkter levert av Cyclipse Design.
Abonnenten er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere, informasjon på eget internettområde. Alt innhold som legges ut på tjenestemaskinene er brukerens ansvar og beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

Abonnenten er selv ansvarlig for at alt materiale som legges ut på tjenestemaskinene, og at opphavsrettstige bestemmelser ikke blir krenket. Brukeren er også ansvarlig for at nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger, samt at materialet ikke er ærekrenkende eller på annen måte er lovstridig ifølge norsk lovgiving. Det er ikke tillatt å legge ut linker og annonser som retter seg mot/peker til innhold som er lovstridig.

Cyclipse Design forbyr nettsteder med "voksent innhold", dvs. pornografisk materiale, salg av seksuelle tjenester, formidling av liknende, eller annonser med slikt innhold (tekst, grafikk eller bilder). Det samme gjelder distribusjon av lenker eller bilder. Cyclipse Design forbyr også distribusjon/linking av/til "warez" (piratkopier av kommersiell programvare/spill og passord/cracking nettsteder)

Cyclipse Design forbeholder seg retten til å stenge tjenester som ifølge Cyclipse Design fortolkning bryter med det som er skrevet i denne avtalen. Stenging etter slike regelbrudd kan foretas umiddelbart uten forvarsel, og uten rett til erstatning/kompensasjon.

Kommersiell Reklame via e-post
Spamming, eller det å sende uønsket e-post til andre, til mottaker som ikke ønsker det, eller som ikke har gitt tillatelse til slikt, er strengt forbudt.

Bakgrunnsprogrammer og/eller prosesser
Bakrunnsprosesser er i utgangspunktet ikke tillatt på våre tjenestemaskiner, med mindre en egen avtale mellom kunde og Cyclipse Design foreligger.

Kundeservice
Ved behov for brukerstøtte eller ved eventuelle feilsituasjoner skal brukeren henvende seg til Cyclipse Design på e-post support[a]cyclipse.no.

Ansvarsbegrensning
Cyclipse Design holdes ikke ansvarlig dersom brukere av Internet - bevisst eller ubevisst - skaffer seg adgang til bedriftens eller brukerens dataressurser, og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt. Abonnenten har ansvar for å innføre og følge egne sikkerhetsregler for publisering. Bedriften eller kunden forplikter seg til å holde Cyclipse Design skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot Cyclipse Design som har sammenheng med det materiale som brukeren har lagt inn på tjenestemaskinene.

Utestendelse av abonnenter
Cyclipse Design har rett til umiddelbart å stenge bedriftens eller brukerens tjenester ved brudd på de her angitte regler, eller ved utelatelse av oppgjør. En stenging blir å betrakte som en oppsigelse, slik at abonnentens betalingsforpliktelser gjelder frem til det tidspunkt avtalen skulle opphøre ifølge normal oppsigelsestid.

Betaling og Oppsigelse
Abonnement er løpende og faktureres for den faktureringsperiode, 12 måneder, som abonnenten valgte når abonnementet ble tegnet. Abonnementet kan kun avsluttes ved utgangen av en løpende faktureringsperiode. Forutsetningen er at oppsigelsen skjer senest 30 dager før periodens utgang. Skjer oppsigelsen senere enn dette, løper abonnementet ytterligere en fakturaperiode. Betaling skal skje mot faktura på e-post eller brev faktura med forfall 10 dager etter fakturadato. Ved forsinket betaling påløper 12% morarente pr. påbegynt måned.

Priser
Priser for produktene levert av Cyclipse Design og eventuelle andre ytelser, er beskrevet i egen prisliste. Alle priser kan endres av Cyclipse Design med minimum 30 dagers varsel for eksisterende kundeforhold. Alle priser er eksklusive eventuelle statlige avgifter.

Force Majeure
Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant og for så lang tid som forholdet varer.


Tilbake